Kapcsolatfelvétel

Elérhetőség:

Telefon:+36-70-775-0940

E-mailt küldök

Hírlevél

Dirickx Group

Szellemi alkotáshoz fűződő jogok
 
A weboldalon található szövegekhez, képekhez és más anyagokhoz fűződő szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a Dirickx Kerítés Kft.
 
A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött anyagokon feltünteti az alábbi védjegy információkat. A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel.

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

A Dirickx Kerítés webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Dirickx Kerítés Kft. használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!

Üzemeltetői adatok:

Cégnév: Dirickx Kerítés Kft.

Cím: 1108 Budapest, Harmat utca 220.

Adószám:12325348-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-667380

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi cégbíróság

Szerződés nyelve: magyar

Elérhetőség: dirickx@dirickx.hu

Telefon: +36 70 775 0940

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webáruházban kerítéseket, kapukat vásárolhat.

A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek.

Áraink nettó, az áfát nem tartalmazzák.

Fizetési módok

A vásárló által leadott, majd elektronikus úton visszaigazolt megrendelése alapján a termékek ellenértékéről számlát állítunk ki. A termékek forintban meghatározott árát a honlapunkon tüntetjük fel

-          Átutalás

-          Készpénzes fizetés

-          Bankkártyás fizetés

A megrendelés folyamata

Telefonon, postai vagy elektronikus levél formájában leadott rendeléseket elfogadunk. A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatást szintén elektronikus úton küldjük meg.

Rendelés előtt lehetőség van bemutatótermünkben, előre egyeztetett időpontban termékminták megtekintésére.

A megrendelést követően azonnal, de legkésőbb 48 órán belül email formájában visszaigazoljuk a megrendelést. A rendelhető termékek minimális mennyiségét nem határozzuk meg, azonban az egyes termékek, illetőleg termékcsoportok esetében meghatározhatjuk a kiszerelés minimális mennyiségét.

Fenntartjuk a jogot, hogy a szolgáltatáson, a webáruházban elérhető termékek körén, illetőleg azok árain bármikor módosíthassunk. 

Elállás joga

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. A levelet lehetőleg ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a vásárolt termékek ellenértékét.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket sérülésmentesen, hiánytalanul, bontatlan csomagolásban indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 12 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd:

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletet.

Adatkezelés

A vásárló szerződéses adatait – így különösen a regisztráció alkalmával megadott személyes, szállítási és számlázási adatokat – kizárólag saját belső rendszerünkben tároljuk. Az adattárolás kizárólagos célja a felek jogviszonyának elősegítése, a kapcsolattartás megkönnyítése.

Az általa megadott adatok valóság tartalmáért a vásárló felel, az azokban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni a részünkre, a késedelmesen, illetőleg tévesen közölt adatokból eredően felmerülő károkért a kárfelelősség a vásárlót terheli.

A vásárlói adatokat arra nem jogosult harmadik fél számára nem továbbítjuk, azokat kizárólag szerződéses célokra használjuk fel. Nem minősül az adatvédelmi rendelkezések megsértésének a felek közötti jogügylet teljesítése érdekében történő adattovábbítás, így különösen jogosultak vagyunk harmadik személy, szállító igénybevétele esetén a kiszállítás sikeres teljesítése érdekében, illetőleg a kapcsolattartás elősegítése érdekében a szükséges adatok kiadására.

Az általunk üzemeltetett rendszer a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztráció során megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Az ilyen módon rögzített adatok kizárólag a felhasználói szokások megismerését szolgálják, azokat kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából használjuk fel.

A vásárlók részére hírlevelet, vagy egyéb reklám levelet küldhetünk, amennyiben a vásárló a regisztráció során a szükséges adatai megadásával előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A fenti hozzájárulását a vásárló bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonását követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küldünk, töröljük a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.

Panaszkezelés

A vásárló a rendelés elküldését követően a visszaigazolásáig jogosult a megrendelést elektronikus úton visszavonni. A visszaigazolásunkat követően kizárólag a felmerült kárunk megtérítése mellett jogosult a vásárló a rendelést visszavonni.

Amennyiben megrendelése során bármilyen panasza merülne fel, a vásárló jogosult a webáruházon keresztül, elektronikus úton panasszal élni. Az általunk teljesített kiszállítás kapcsán felmerült esetleges panaszokat a kiszállítás időpontját követő 36 órán belül fogadjuk el.

A panasz továbbítására lehetőség van a honlapunkon, vagy a dirickx@dirickx.hu  mail címre elküldött elektronikus üzenet formájában.

A panasz beérkezését követően az abban foglaltakat a kézhezvételtől számított harminc (30) napon belül kivizsgáljuk, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatjuk a vásárlót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a vásárló rendelkezésére.

Amennyiben a vizsgálatot követően a panaszban foglaltaknak helyt adunk, úgy az érintett termékek ellenértékének megfelelő összegű jóváírást teljesítünk a vásárló javára..

A webáruház üzemeltetőjének felelősségvállalása

Vállaljuk, hogy a webáruház működésével és a kiszállítással kapcsolatos jelen ÁSZF által meghatározott rendelkezések, illetőleg az általunk üzemeltetett honlapon közzétett információk körében az ott megjelölteket magunkra nézve kötelezőnek tekintjük és azok teljesítéséért minden esetben úgy járunk el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

A webáruház működésében felmerülő hiba vagy hiányosságból (pl.: üzemzavar okán) eredő károkért felelősséggel nem tartozunk.

A vásárló felelősségvállalása

A vásárló tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF által meghatározottak szerinti megrendelés továbbítása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. A vásárló tudomásul veszi, hogy a regisztrációval egyidejűleg jelen ÁSZF valamint a hozzá kapcsolódó Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit elfogadja, amelyben foglaltak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

A vásárló vállalja, hogy az általa leadott és a Szállító által visszaigazolt megrendelésben megrendelt termék(ek) átvételéről és ellenértéke megfizetéséről gondoskodik, az általa a megrendelés során megadott szállítási és fizetési feltételeknek megfelelően.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog rendelkezései irányadóak.