Kapcsolatfelvétel

Elérhetőség:

Telefon:+36-70-775-0940

E-mailt küldök

Hírlevél

Dirickx Group

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

DIRICKX KERÍTÉS KFT.

1108 Budapest, Harmat utca 220.

Cégjegyzékszám: 01-09-667380


1. Bevezető rendelkezések

A tájékoztató célja hogy biztosítsa az adatkezelő tevékenysége során kezelt személyes adatok védelmét, meghatározza a személyes adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat.

1.1.    Ki az adatkezelő

Adatkezelő: Dirickx Kerítés Kft.

Székhely: 1108 Budapest, Harmat utca 220.

Cégjegyzékszám: Cg.

Képviseli: Tófalvi Emőke cégvezető

Adószám: 12325348-2-42

E-mail: dirickx@dirickx.hu

Postacím: 1108 Budapest, Harmat utca 220.

Telefon: +36 70 775 0940

 

1.2.   Fogalmak

- adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármely művelet pl.: a gyűjtés, rögzítés, tárolás, továbbítás, törlés, illetve megsemmisítés;

- személyes adat: természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; amely alapján a természetes személy azonosítható pl.: név, cím, online azonosító vagy a természetes személy testi és egyéb azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező.

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;

- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

- címzett: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

- üzleti partner: A Dirickx Kerítés Kft.-vel (írásos szerződéses hiányában is) vevői, vagy beszállítói jogviszonyban lévő személy, illetve olyan személy, aki e jogviszony létrehozatala miatt a Dirickx Kerítés Kft.-vel kapcsolatba lép.

- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2. Az Adatkezelő által követett alapelvek

2.1. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a Dirickx Kerítés Kft Adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) és a hatályos jogszabályok előírásainak és elvárásainak.

2.2. A Tájékoztató elérhető és bármikor megtekinthető az adatkezelő hivatalos honlapjain elektronikusan is.

2.3. A Tájékoztató szervezeti hatálya kiterjed a Dirickx Kerítés Kft-vel szerződéses jogviszonyban álló valamennyi Üzleti Partnerére (vele vevői, vagy beszállítói, illetve egyéb üzleti kapcsolatban lévő személyek. A továbbiakban: Üzleti Partner).

2.4. Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

2.4.1.      Természetes személy esetén a személyes adatok, valamint a szerződésben megjelölt természetes személyek, szerződés teljesítése, megszüntetése, szerződéssel kapcsolatos elszámolások, egyéb cselekmény során az Üzleti Partner képviseletében eljáró, fellépő természetes személyek jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatait.

2.4.2.      Nem természetes személy esetén a vele kötött szerződésben megjelölt természetes személyek, szerződés teljesítése, megszüntetése, szerződéssel kapcsolatos elszámolások egyéb cselekmények során az Üzleti Partner képviseletében eljáró, fellépő természetes személyek jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatai.

2.4.3.      Kamera felvételek, amennyiben az Üzleti Partner képviselője az adatkezelő székhelyére, telephelyére látogat.

2.5. Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelő megbízásában, vagy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

2.6. Adatkezelő az üzleti szerződések létrehozásához, teljesítéséhez, és a szerződésekből eredő igények érvényesítéséhez szükséges körben és ideig kezeli és továbbítja az Üzleti Partnerek adatait a Dirickx Kerítés Kft. a részére szolgáltatás(oka)t nyújtó partnerek (könyvelés, könyvvizsgálat, Nemzeti Adó- és Vámhivatal), az általa alkalmazott informatikai rendszerek (saját és külső rendszerek) használatával.

3. Kezelt adatok

Amennyiben ellátogat a www.dirickx.hu vagy www.keritesvilag.hu honlapra (automatikusan rögzített adatok és cookie-k):

3.1. Automatikusan rögzített adatok

Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerül az Ön eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) IP címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, statisztika készítése és a látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is. Az adatok megadása kötelező, a honlap megtekintése e nélkül nem lehetséges.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 480 óra.

3.2. Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák

3.2.1. Mi az a cookie (süti)?

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookieban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiák is alkalmazhatóak, melyek célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen lehet például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön.

A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”. Mindkét süti típus esetén azok addig kerülnek tárolásra a böngészőben, amíg a felhasználó nem törli azokat.

  • A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

  • A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárol összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, vagyis ha valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.
 
 

3.3. Milyen cookiet használunk?

3.3.1. A honlap működéséhez elengedhetetlen cookie

Az adatkezelés célja és időtartama: honlapunk egy fajta munkamenet sütit használ, melynek feladata az, hogy az Ön által tett lépéseket a látogatás ideje alatt rögzítse, így például rögzítse az Ön által az ajánlatkérés sablonba beírtakat az adott oldalon történő tartózkodás idejére, valamint ugyanígy rögzítse a megtekintett címeket, hogy a visszalépést lehetővé tegye. Az ilyen adatok a honlap elhagyásával törlődnek. Az adatok megadása kötelező, a honlap fent részletezett funkciói e nélkül nem működnek.

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Adattovábbítás nem történik.

 

3.3.2.      Statisztikai adatokat gyűjtő cookie-k

Három fajta statisztikai cookie-t alkalmazunk. Ezek a cookie-k működésük során figyelik, hogyan használja Ön a honlapot, mely témákat tekint meg, mire klikkel, hogyan görgeti a honlapot, mely oldalakat látogat meg. Az információkat azonban kizárólag anonim módon gyűjti. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Ezek a statisztikai adatok segítik továbbá az oldalunk felhasználói igényekhez történő igazítását. A „_ga” kiterjesztésű cookie 2 évig, míg a "_gat” és „_gid” kiterjesztésű cookie-k munkamenet sütik, vagyis a látogatás idejéig küldik a statisztikai adatokat

Az ilyen adatok gyűjtésében a Google Analitics is segít (a „_gat” kiterjesztésű cookie-val). További információ a Google Analitics adatvédelméről itt található: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

3.3.3.      Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookie-kat (sütiket)?

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában, vagy a lenti linkeken közvetlenül (Ctrl +bal egérgomb). Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, lehetséges, hogy le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról.

A cookie adatok törlésének határideje:

A cookiek által összegyűjtött adatok 480 óra múlva automatikusan törlődnek.

 

3.4.      Hivatkozások és linkek

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

Adatfeldolgozó: A honlap felügyeletét a Dirickx Kerítés Kft. biztosítja.

3.5.      Hírlevélre történő feliratkozás

A www.keritesvilag.hu honlapon történő feliratkozás esetén elektronikus hírlevélben üzeneteket küldünk azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak.

Az adatkezelés célja: termékekről, fejlesztésekről, rendezvényekről, aktuális ajánlatokról szóló, gazdasági reklámot is tartalmazó tájékoztatás, valamint a rendszeres kapcsolattartás.

A hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozással, Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a reklám tartalmú, marketingcélú elektronikus levelet kapjon a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban.

A hírlevél szolgáltatás igénybevétele a jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadására szolgáló nyilatkozat, valamint a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás alapján lehetséges.

A hírlevelet az Ön által megadott e-mail címre küldjük el. Az elérhetőségi adataiban bekövetkező változást online, a dirickx@dirickx.hu e-mail címen lehet jelezni.

A Dirickx Kerítés Kft. fenntartja a jogot a fent ismertetett szolgáltatás korlátozására vagy megszüntetésére.

Lemondás: a hírlevélre való feliratkozást bármikor visszavonhatja a dirickx@dirickx.hu e-mail címen, írásban vagy online a www.keritesvilag.hu weboldalon, valamint a hírlevelekben a leiratkozás linkre kattintva.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban Grt.) 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: e-mail cím, vezeték és keresztnév, feliratkozás dátuma és időpontja, ez egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja.

Az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadására szolgáló nyilatkozat, valamint a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, továbbá a regisztráció megerősítését szolgáló hivatkozásra (linkre) kattintás dátuma és időpontja.

Az adatok törlésének határideje:

- visszavonásig, az ügyfél bármikor törölheti adatait.

 

3.6.      A Facebook

Elérhetőek vagyunk a Facebookon Kerítésvilág Dirickx Kerítés Kft. néven.

A Kerítésvilág Dirickx Kerítés Kft. oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamára a facebook felhasználó az oldalon található „like”/ „tetszik” „follow”/”követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” „unfollow”/”nem követem” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

Azzal, hogy követ bennünket a profilja elérhetővé válik számunkra, de arról adatot nem kezelünk, vagy rögzítünk a belső rendszerünkben. Nem használjuk fel a híreink közlésén túl más célra.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azzal, hogy nem követ bennünket. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné. Amennyiben nem követ bennünket, úgy nem jelennek meg bejegyzéseink a hírfolyamán. Hírfolyamunkat úgy is eléri, ha nem követ bennünket, azokról azonban külön értesítést nem kap.

A Facebook egy tőlünk független adatkezelő, az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a következő linkeken talál: https://www.facebook.com/policies/cookies/ https://www.facebook.com/about/privacy/update

Adatfeldolgozó igénybevételére vagy adattovábbításra nem kerül sor.

 

3.7.      LinkedIN

Elérhetőek vagyunk a LinkedIN oldalon Dirickx Kerítés Kft. néven.

A Dirickx Kerítés Kft. oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamon a LinkedIN felhasználó az oldalon található „follow”/”követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „unfollow”/”nem követem” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

Azzal, hogy követ bennünket a profilja elérhetővé válik számunkra, de arról adatot nem kezelünk, vagy rögzítünk a belső rendszerünkben. Nem használjuk fel a híreink közlésén túl más célra.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azzal, hogy nem követ bennünket. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné. Amennyiben nem követ bennünket, úgy nem jelennek meg bejegyzéseink a hírfolyamán. Hírfolyamunkat úgy is eléri, ha nem követ bennünket, azokról azonban külön értesítést nem kap.

A LinkedIN egy tőlünk független adatkezelő, az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a következő linkeken talál: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Adatfeldolgozó igénybevételére vagy adattovábbításra nem kerül sor.

 

3.7. Ha állásra jelentkezik

Amennyiben Ön e-mailben vagy postai úton állásra jelentkezik (álláshirdetés útján, vagy attól függetlenül) az Ön hozzájárulását az adatkezeléshez vélelmezzük.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön vélelmezett hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelentkezések elbírálásához és a megfelelő személy kiválasztásához elengedhetetlen az Ön által megküldött, illetve az általunk még bekért személyes adatok kezelése.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás az állásokra jelentkezőkkel és a megfelelő jelentkezők kiválasztása.

Az adatkezelés ideje: A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzát és a jelentkezéssel kapcsolatban megküldött személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

-          a sikertelen pályázót e-mailben vagy papíralapon megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további 1 (egy) évig tároljuk a jelentkezését és álláslehetőség esetén megkeressük. Amennyiben 30 (harminc) napon belül nemleges válasz érkezik, vagy nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait töröljük a rendszerből.

-          a sikeres pályázó adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé.

A fentiektől függetlenül Ön bármikor kérheti a személyes adatai törlését, az ilyen jelzés esetén a megadott személyes adatokat azonnal töröljük az adatbázisunkból.

Adattovábbítás: Nem történik.

Előfordulhat, hogy az Ön pályázati anyagát fejvadász cégtől, HR portáltól kapjuk. Az ilyen cégek külön adatkezelők, így az adatkezelésükről az adott cég honlapján tájékozódhat.

Adatfeldolgozó igénybevételére vagy adattovábbításra nem kerül sor.

 

3.8. Ha kapcsolatba lép velünk:

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (honlapon, e-mailben, telefonon, postai úton). Az ajánlatkérésre, helyszíni felmérésre vagy érdeklődésre a honlapunkon külön lehetőséget biztosítunk.

 Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem kezelhetjük megadott személyes adatait, előfordulhat, hogy nem lehetséges a kérdés vagy kérés megválaszolása.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.

Az adatkezelés ideje: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követő 6 hónapon belül töröljük. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált - szükséges ideig tároljuk.

Adatfeldolgozó igénybevételére vagy adattovábbításra nem kerül sor.

 

3.9.  Közvetlen megkeresés

Előfordulhat, hogy személyes felkeresés útján lépünk kapcsolatba Önnel. Ilyen esetben amennyiben Ön szeretné, megküldjük Önnek ajánlatunkat.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem kezelhetjük megadott személyes adatait, előfordulhat, hogy nem lehetséges a kérdés vagy kérés megválaszolása.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás, illetve az ajánlat megküldése.

Az adatkezelés ideje: Az üzeneteket és a megkapott személyes adatokat az ajánlat visszautasítása esetén 15 (tizenöt) napon belül töröljük. Az ajánlat elfogadása esetén az adott szerződéskötésre vonatkozó adatkezelés szerint járunk el.

Adatfeldolgozó igénybevételére vagy adattovábbításra nem kerül sor.

 

3.10.  A cégünknél kamerarendszer működik

Cégünknél kamerák üzemelnek a személyi és vagyoni biztonság biztosítása érdekében. A kamerarendszert az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.

A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást az adott irodaházban, a helyszínen kaphat. A kamerarendszer adatkezelési tájékoztatóját kérésére e-mailben is továbbítjuk az Ön részére.

 

3.11. Üzleti kapcsolatok

Az egyes üzleti partnereinkkel kötött szerződések, vagy szerződésen kívüli kapcsolatok során megosztjuk kapcsolattartóink elérhetőségét, és kezeljük az üzleti partnereink által átadott kapcsolattartók elérhetőségeit.

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez, vagy a cégek közötti kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdekünk. Az adatok megadása a kapcsolattartás feltétele

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a szerződés teljesítése, vagy előkészítése érdekében, vagy egyéb üzleti okból

Az adatkezelés ideje: A kapcsolattartói adatokat az üzleti kapcsolat fennállása alatt addig kezeljük, amíg üzleti partnerünk a kapcsolattartó megváltozásáról nem értesít bennünket

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő a személyes adatokat az adott jogviszonyra vonatkozó jogszabályon alapuló, valamint

a jogviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, valamint az esetleges igényérvényesítéshez szükséges, jogszabályban meghatározott ideig, továbbá az adó, társadalombiztosítási, számviteli kérdésekre vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kezeli. Az adatkezelő gondoskodik azoknak az adatoknak a biztonságos módon történő megsemmisítéséről, amiknek a kezelési ideje lejárt.

Az adatok továbbítása:

Az adatkezelő az Üzleti Partner személyes adatait olyan külsős harmadik személy szolgáltatóknak adja ki, akik adatfeldolgozóként segítik az adatkezelő tevékenységét, és tevékenységük elvégzéséhez szükséges a személyes adatok, vagy azok meghatározott körének kezelése, feldolgozása, és rendelkeznek megfelelő adatkezelési szabályzattal, adatvédelemmel. Ilyen cél lehet például könyvvizsgálat, jogos érdek érvényesítése, védelme. Ezen harmadik személyeknek szerződésben vállalt kötelezettségük folytán tilos a személyes adatokat az általuk nyújtott szolgáltatás keretein túl kezelni, feldolgozni, felhasználni.

Az adatkezelő a személyes adatokat kiadhatja harmadik személynek továbbá:

- a saját, vagy az Üzleti Partner jogos érdekeinek érvényesítése, védelme érdekében;

- bírósági, hatósági határozatnak való megfelelés okán;

- egyéb kormányzati hivatal megkeresésére;

 

4.  Az adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

4.1. Üzleti Partnerrel kötött szerződés, ezek tervezetei, szerződéskötést, vagy jogviszony létrejöttét megelőző ajánlatok, egyéb levelezés (akár elektronikus, akár papíralapú formában keletkeztek);

4.2. A fenti 4.1. pontban megjelölt anyagokban, vagy azok átadásában résztvevő természetes személyek neve, céges elérhetőségei (pl.: telefonszám, e-mail cím, postacím, beosztás stb.).

 

5. Adatbiztonság

- A Dirickx Kerítés Kft. mint adatkezelő gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében.

- A Dirickx Kerítés Kft., mint adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.

- A Dirickx Kerítés Kft., mint adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

- A Dirickx Kerítés Kft., mint adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslat

6.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

6.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell.

 

6.3. Törléshez és tiltakozáshoz való jog

Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja. Amennyiben a hozzájáruláson alapuló adatkezelés a munkaviszony létesítésének, fenntartásának feltétele, erről, és a várható következményekről az adatkezelő az érintettet tájékoztatja. Az adatkezelő a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése jogszabályon alapul, és az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A törlési kérelem teljesítésének megtagadása esetén az adatkezelő az érintettet annak okáról tájékoztatja. Az érintett az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az érintett tiltakozhat az automatikus döntéshozatal ellen.

6.4. Az érintett jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés, zárolás iránti kérelmét elsősorban az adatkezelőhöz nyújthatja be. Ha az Adatkezelő az érintett kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Felügyeleti Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás esetén az Adatkezelő az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és a pert a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján érvényesítheti jogait. Az érintett személyes adatai védelméhez való joga megsértése esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz, és kérheti a Hatóság vizsgálatát. A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért az adatkezelő a vonatkozó törvényekben előírtak szerint felelős. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az adatkezelő általános, polgári jogi felelősségére a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím:

1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu

URL https://naih.hu koordináták: É

47°30'56''; K 18°59'57''

 

7.     Jogszabályok

A Dirickx Kerítés Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal különös tekintettel az alábbiakra:

- a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről),

- Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal.

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;

- A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

 

Az Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató), az elkészítésekor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján jártunk el. Az Adatkezelési Tájékoztató módosulhat a vonatkozó jogszabályok változása esetén, illetve a Dirickx Kerítés Kft. fenntartja magának a jogot az Adatkezelési Tájékoztató bármikori megváltoztatására a hatályos jogszabályok keretei között.

 

Hatályba lépés

Jelen szabályzat hatályba lép 2018 május 25. napján